فلسفه حق
44 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » تابستان 1381 - شماره 18 » (34 صفحه - از 149 تا 182)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مفهوم ((حق)) در علم حقوق, اخلاق و سیاست کاربرد وسیعی دارد و منشإ همه حقوق قانونی, اخلاقی و سیاسی, قواعدی است که پیکره این علوم را تشکیل می دهد; برای مثال حق امنیت جسمانی اشخاص از قاعده کیفری ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به دست میآید. با این وصف, هیچ حقی را نمی توان بر اساس قاعده مربوط توجیه کرد, زیرا خود این قواعد, بر اساس منطق و مبنایی وضع شده اند که در فلسفه هر یک از این علوم, از آن به نظریه حق تعبیر می شود. در این مقاله تلاش شده است تا مهم ترین نظریه های حق, مبانی فلسفی وضع قواعد مذکور و ریشه های پنهان حق, تفکیک هر یک از حقوق از دیگری و نسبت آنها با آزادی و... تبیین گردد. واژه های کلیدی: حق, نظریه های حق, حقوق اخلاقی, حقوق سیاسی, مبانی فلسفی حق.